Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (erhverv)

(findes også i PDF)

1. Anvendelse

1.1  De til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser (Betingelser), er gældende for samtlige aftaler mellem Pettinaroli A/S, CVR-nr. 58495913 (Sælger) og enhver erhvervsmæssig Køber (Køber).

1.2  Enhver ændring eller tillæg til disse salgs- og leveringsbetingelser eller andre indgåede aftaler er kun gældende såfremt parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Aftaleindgåelse

2.1  Afgivne tilbud er, såfremt ikke andet er angivet på det fremsatte tilbud, gældende 5 uger fra afgivelsen.

2.2  Sælger kan på ethvert givent tidspunkt, forud for udløb af et fremsat tilbud, tilbagekalde dette.

2.3  Disse betingelser udgør, sammen med sælgers tilbud og ordrebekræftelse samt eventuelle samhandelsbetingelser, det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

3. Pris

3.1  Produktpriser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

3.2  Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms, med mindre andet er anført.

4. Betaling

4.1  Betaling skal ske i overensstemmelse med de for aftalen gældende betalingsbetingelser.

4.2  Såfremt parterne ikke har indgået individuelle betalingsaftaler, skal betaling være sket senest 30 dage fra fakturadato.

4.3  Hvis betaling ikke sker, i overensstemmelse med de for aftalen gældende betalingsbetingelser, pålægges det skyldige beløb morarenter med 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til endelig betaling sker.

5. Levering

5.1 Levering af de solgte varer sker til den tid, der fremgår af den af Sælger fremsendte ordrebekræftelse.

5.2 Levering sker på Købers adresse eller på den af Køber angivne modtageradresse i Danmark.

5.3 Levering og fragt sker for Købers regning og risiko, med mindre andet fremgår af Sælgers til- bud eller parternes samhandelsbetingelser.

5.4 Enhver eventuel fragt, som Køber selv skal afholde, vil altid blive faktureret og kan ikke betales kontant ved levering.

6. Forsinkelse

6.1 Såfremt Sælger overskrider den aftalte leveringstid og Sælger ikke påberåber sig ansvarsfritagende begrundelse herfor, kan Køber skriftligt kræve levering ved fremsættelse af en endelig, rimelig frist for levering. Denne kan ikke være kortere end 3 arbejdsdage. Leverer Sælger ikke inden udløbet, af den af Køber fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen.

6.2 Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab som følge af forsinket eller manglende levering.

6.3 Såfremt Køber ikke hæver aftalen, kan Køber ikke gøre krav på erstatning som følge af forsinkelsen.

7. Mangler

7.1 Køber skal, uden ugrundet ophold, undersøge alle varer ved modtagelse.

7.2 Såfremt en vare lider af en mangel, er Køber forpligtet til at reklamere skriftligt og uden ugrundet ophold, såfremt Køber vil påberåbe sig mangelsbeføjelser.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Med mindre andet fremgår af parternes aftalegrundlag, er Sælger er ikke erstatningsansvarlig for drifts- eller avancetab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. Dette værende uanset hvorvidt tabet vedrører forsinkelse, manglende levering, produktansvar eller øvrige mangler.

8.2 Uanset eventuelle modstående bestemmelser kan Sælger ikke ifalde erstatningsansvar over for Køber for mere end hvad Sælger har faktureret Køber de seneste 12 måneder.

8.3 Sælger kan ikke ifalde ansvar som følge af rådgivning, med mindre denne har påtaget sig og faktureret rådgivnings- og projekteringsopgaver for Køber.

Der tages forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer samt moms- og afgiftsændringer.

9. Produktansvar

9.1  Sælgers produktansvar følger de til enhver tid gældende ufravigelige regler herom.

9.2  Køber er forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang Sælger måtte ifalde produktansvar herudover.

10. Force majeure

10.1  Sælger forbliver ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser hvis dette skyldes force majeure og såfremt dette påberåbes af Sælger.

10.2  Ved force majeure forstås forhold, der er uden for Sælgers kontrol og som Sælger ikke burde have forudset. Disse værende eksempelvis usædvanlige naturforhold, indførselsforbud, krig, hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti købet angår, m.v.

10.3 Force majeure kan påberåbes af Sælger til trods eventuelle modstridende bestemmelser i parternes aftalegrundlag.

10.4 Sælger forbliver endvidere ansvarsfri, såfremt Sælger kan godtgøre at opfyldelse af sine forpligtelser vil være urimeligt byrdefulde for Sælger.

10.5 Såfremt ovenstående betingelser har forårsaget manglende levering fra Sælger i mere end 3 måneder, kan begge parter med rette hæve aftalen.

11. Tvister vedr. salgs- og leveringsbetingelser

11.1 Enhver tvist der måtte opstå mellem parternes samhandel skal behandles efter dansk ret, med de ændringer, der fremgår af parternes aftalegrundlag.

11.2 Værneting for samtlige tvister er Retten i Odense.

12. Kontakt

12.1 Spørgsmål og andre henvendelser vedr. salgs- og leveringsbetingelser kan rettes til: Pettinaroli A/S

Mandal Allé 21
5500 Middelfart
Danmark
CVR-nr. 58495913
E-mail: info@pettinaroli.dk

Telefon 63410900

Handelsbetingelser (private)

(findes hos i PDF)

1. Anvendelse

1.1 Disse handelsbetingelser er gældende for samtlige forbrugerkøb foretaget ved Pettinaroli A/S, CVR-nr. 58495913, hvad enten disse er foretaget på Pettinaroli.dk eller anden vis.

2. Aftaleindgåelse

2.1  Forud for ethvert køb, skal du som køber acceptere vilkårene i handelsbetingelserne, du opfordres derfor til, grundigt at gennemgå disse. Link til handelsbetingelserne vil ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen.

2.2  Umiddelbart før endelig bestilling vil du kunne se den samlede pris for de ønskede varer, forsendelsesomkostninger samt eventuelle yderligere omkostninger og gebyrer.

2.3  Umiddelbart efter du har afgivet din ordre, vil du modtage en ordrebekræftelse pr. e-mail, indeholdende dine bekræftede oplysninger samt ordrenummer. Først når du har modtaget ordrebekræftelsen anses aftalen som værende endeligt indgået.

2.4  Du er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger er korrekte, idet Pettinaroli A/S ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse.

3. Betaling

3.1  Alle priser på Pettinaroli.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive afgifter og moms.

3.2  Der betales via bankoverførsel til Danske Bankpå konto 3420-3420809549.

4. Levering

4.1  Levering sker på den oplyste adresse i Danmark. Alle forsendelser sendes med GLS Pakkepost.

4.2  Alle køb op til kr. 2.000,00 inkl. moms pålægges fragtomkostninger. Alle køb for kr. 2.000,00 eller mere leveres fragtfrit.

4.3 Når din forsendelse bliver afsendt fra Pettinaroli A/S bliver du orienteret via e-mail, dette sker sædvanligvis indenfor 1-3 hverdage.

5. Fortrydelse og returnering

5.1 Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, fra den dag du modtager varen, eller fra den dag hvor du modtager den sidste vare i ordren såfremt de sendes enkeltvis.

5.2 Tydelig meddelelse om, at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten, skal være kommet frem til Pettinaroli A/S, senest 14 dage efter modtagelsen af varen, jf. pkt. 5.1. Herefter skal Pettinaroli A/S modtage varen retur senest 14 dage efter, du har givet besked om benyttelse af returretten.

5.3 Alene nægtelse af at modtage varen uden forudgående tydelig besked, anses ikke som påberåbelse af fortrydelsesretten.

5.4 Varer det er fremstillet efter købers specifikationer er undtaget fortrydelsesretten.

5.5 Varen skal returneres i original emballage, i samme mængde og stand, som den blev modtaget. Som køber afholder du selv eventuelle omkostninger forbundet med at returnere va- ren, ligesom forsendelsen sker for købers risiko.

5.6 Ved returnering skal varen ledsages af ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation for købet, med angivelse af hvortil købsbeløbet kan overføres.

5.7 Enhver henvendelse vedrørende fortrydelse og returnering af varer kan ske til:
Pettinaroli A/S
Mandal Allé 21

5500 Middelfart
CVR-nr. 58495913
E-mail: info@pettinaroli.dk

5.8 Pettinaroli A/S vil umiddelbart efter modtagelse af returvaren og senest inden 8 dage, kontrollere varen og returnere købsbeløbet. Enhver værdiforringelse som køber hæfter for fratrækkes købsbeløbet.

5.9 Tilbagebetaling af købsbeløbet vil som udgangspunkt ske til konto hvorfra betalingen kom, med mindre du har angivet andet.

6. Reklamation

6.1 Pettinaroli A/S indestår for, at købte varer leveres mangelfrie. Som køber har du naturligvis 24 måneders reklamationsret. Ved enhver rettidig og begrundet reklamation, har du muligheden mellem at få afslag i eller returneret købsbeløbet.

7. Forbehold

7.1  Der tages forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure-begivenheder.

7.2  Ved force majeure-begivenheder forstås begivenheder såsom hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti, købet angår krig, indførselsforbud, naturkatastrofer m.v.

8. Persondatapolitik

8.1  De indhentede oplysninger registreres udelukkende for at indgå aftale med Pettinaroli A/S, med det formål at levere din vare til dig. Personoplysninger, hvad enten disse er afgivet via pettinaroli.dk eller på anden vis, opbevares maksimalt i fem år, hvorefter de slettes.

8.2  Personlige oplysninger, der registreres af Pet- tinaroli A/S, bliver på intet tidspunkt overdraget, solgt eller på anden vis gjort tilgængelige for tredjemand. Bortset fra oplysninger der er nødvendig for opfyldelse af købsaftalen, herunder eksempelvis adresseoplysninger til selvstændig fragtfører.

8.3  Endvidere registreres IP-adressen hvorfra køb via pettinaroli.dk foretages, denne information bruges udelukkende i tilfælde af falske bestillinger i forbindelse med efterfølgende politiefterforskning.

8.4  Vi opbevarer ikke kundeoplysninger kryptereret men alle informationer opbevares på betryggende vis og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere.

9. Cookies

9.1 En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, tablet eller lignende, med det formål at indhente data om brugeren.

9.2 På pettinaroli.dk anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter.

9.3 På pettinaroli.dk anvendes cookies endvidere til logstatistik. Ved logstatistik forstås, at et statistiksystem opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft, fra hvilken hjemmeside den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på hjemmesiden, samt fra hvilke sider og undersider hjemmesiden forlades etc.

9.4 Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dens funktionaliteter og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektivite- ten af markedsføringstiltag.

10. Klageadgang

10.1 Hvis du ønsker at klage over dit køb, kan du rette henvendelse til os på info@pettinaroli.dk eller på tlf.: 63410900.

10.2 Hvis det ikke lykkes at finde en løsning kan klage indgives til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
E-mail: kfst@ksft.dk
www.kfst.dk

11. Kontakt

11.1 Spørgsmål og andre henvendelser kan rettes til: Pettinaroli A/S

Mandal Allé 21
5500 Middelfart
Danmark
CVR-nr. 58495913
E-mail: info@pettinaroli.dk
Tlf.: 63410900