Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (erhverv)

(findes også i PDF)

1. Anvendelse

1.1  De til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser (Betingelser), er gældende for samtlige aftaler mellem Pettinaroli A/S, CVR-nr. 58495913 (Sælger) og enhver erhvervsmæssig Køber (Køber).

1.2  Enhver ændring eller tillæg til disse salgs- og leveringsbetingelser eller andre indgåede aftaler er kun gældende såfremt parterne har aftalt dem skriftligt.

2. Aftaleindgåelse

2.1  Afgivne tilbud er, såfremt ikke andet er angivet på det fremsatte tilbud, gældende 5 uger fra afgivelsen.

2.2  Sælger kan på ethvert givent tidspunkt, forud for udløb af et fremsat tilbud, tilbagekalde dette.

2.3  Disse betingelser udgør, sammen med sælgers tilbud og ordrebekræftelse samt eventuelle samhandelsbetingelser, det samlede aftalegrundlag mellem parterne.

3. Pris

3.1  Produktpriser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

3.2  Alle priser er angivet i danske kroner (DKK) og er eksklusive moms, med mindre andet er anført.

4. Betaling

4.1  Betaling skal ske i overensstemmelse med de for aftalen gældende betalingsbetingelser.

4.2  Såfremt parterne ikke har indgået individuelle betalingsaftaler, skal betaling være sket senest 30 dage fra fakturadato.

4.3  Hvis betaling ikke sker, i overensstemmelse med de for aftalen gældende betalingsbetingelser, pålægges det skyldige beløb morarenter med 4 % pr. påbegyndt måned fra forfaldstid og til endelig betaling sker.

5. Levering

5.1 Levering af de solgte varer sker til den tid, der fremgår af den af Sælger fremsendte ordrebekræftelse.

5.2 Levering sker på Købers adresse eller på den af Køber angivne modtageradresse i Danmark.

5.3 Levering og fragt sker for Købers regning og risiko, med mindre andet fremgår af Sælgers til- bud eller parternes samhandelsbetingelser.

5.4 Enhver eventuel fragt, som Køber selv skal afholde, vil altid blive faktureret og kan ikke betales kontant ved levering.

6. Forsinkelse

6.1 Såfremt Sælger overskrider den aftalte leveringstid og Sælger ikke påberåber sig ansvarsfritagende begrundelse herfor, kan Køber skriftligt kræve levering ved fremsættelse af en endelig, rimelig frist for levering. Denne kan ikke være kortere end 3 arbejdsdage. Leverer Sælger ikke inden udløbet, af den af Køber fastsatte frist, kan Køber hæve aftalen.

6.2 Køber kan ikke kræve erstatning for indirekte tab som følge af forsinket eller manglende levering.

6.3 Såfremt Køber ikke hæver aftalen, kan Køber ikke gøre krav på erstatning som følge af forsinkelsen.

7. Mangler

7.1 Køber skal, uden ugrundet ophold, undersøge alle varer ved modtagelse.

7.2 Såfremt en vare lider af en mangel, er Køber forpligtet til at reklamere skriftligt og uden ugrundet ophold, såfremt Køber vil påberåbe sig mangelsbeføjelser.

8. Ansvarsbegrænsning

8.1 Med mindre andet fremgår af parternes aftalegrundlag, er Sælger er ikke erstatningsansvarlig for drifts- eller avancetab, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab. Dette værende uanset hvorvidt tabet vedrører forsinkelse, manglende levering, produktansvar eller øvrige mangler.

8.2 Uanset eventuelle modstående bestemmelser kan Sælger ikke ifalde erstatningsansvar over for Køber for mere end hvad Sælger har faktureret Køber de seneste 12 måneder.

8.3 Sælger kan ikke ifalde ansvar som følge af rådgivning, med mindre denne har påtaget sig og faktureret rådgivnings- og projekteringsopgaver for Køber.

Der tages forbehold for tryk- og billedfejl, udsolgte varer samt moms- og afgiftsændringer.

9. Produktansvar

9.1  Sælgers produktansvar følger de til enhver tid gældende ufravigelige regler herom.

9.2  Køber er forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang Sælger måtte ifalde produktansvar herudover.

10. Force majeure

10.1  Sælger forbliver ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser hvis dette skyldes force majeure og såfremt dette påberåbes af Sælger.

10.2  Ved force majeure forstås forhold, der er uden for Sælgers kontrol og som Sælger ikke burde have forudset. Disse værende eksempelvis usædvanlige naturforhold, indførselsforbud, krig, hændelig undergang af alle genstande af den art eller det parti købet angår, m.v.

10.3 Force majeure kan påberåbes af Sælger til trods eventuelle modstridende bestemmelser i parternes aftalegrundlag.

10.4 Sælger forbliver endvidere ansvarsfri, såfremt Sælger kan godtgøre at opfyldelse af sine forpligtelser vil være urimeligt byrdefulde for Sælger.

10.5 Såfremt ovenstående betingelser har forårsaget manglende levering fra Sælger i mere end 3 måneder, kan begge parter med rette hæve aftalen.

11. Tvister vedr. salgs- og leveringsbetingelser

11.1 Enhver tvist der måtte opstå mellem parternes samhandel skal behandles efter dansk ret, med de ændringer, der fremgår af parternes aftalegrundlag.

11.2 Værneting for samtlige tvister er Retten i Odense.

12. Kontakt

12.1 Spørgsmål og andre henvendelser vedr. salgs- og leveringsbetingelser kan rettes til: Pettinaroli A/S

Mandal Allé 21
5500 Middelfart
Danmark
CVR-nr. 58495913
E-mail: info@pettinaroli.dk

Telefon 63410900